Onze interventies zijn erop gericht om werknemer en werkgever te ondersteunen bij verzuim en re-integratie. Zo bieden wij onder andere re-integratietrajecten en psychologische interventies aan. Met trainingen helpen wij werkgevers bij het uitvoeren van verzuimbegeleiding en adviseren wij over wet- en regelgeving.

Re-integratie

Re-integratietraject van Synthra is gericht op het succesvol uitplaatsen van de werknemer en het minimaliseren van mogelijke schadelast voor de werkgever. Dit doen wij door de financiële gevolgen voor werknemer en werkgever in beeld te brengen. Met een tijdcontingent plan van aanpak, opgesteld vanuit de wettelijke kaders, richten we ons op het activeren van de werknemer en benutten van arbeidsmogelijkheden. Het reintegratietraject eindigt met een compleet rapport met advies en terugkoppeling. Kiest u voor begeleiding door Synthra dan kiest u voor: 

 • 24/7 toegang tot het re-integratiedossier met Symbios;
 • landelijke dekking en zonder wachttijden;
 • een ruim netwerk binnen het sociaal domein, 1e en 2e lijnzorg.

Benieuwd naar de ervaringen? Lees hier de Story

Psychologische interventies

70% van langdurig verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Snel en adequaat handelen is cruciaal om herstel en terugkeer naar werk te realiseren. Vanuit de visie dat arbeid een belangrijke voorwaarde is voor welzijn en daarmee bijdraagt aan herstel - bieden wij psychologische interventies aan om duurzame werkhervatting mogelijk te maken. Dit doet wij door:

 • te focussen op een betekenisvol leven;  
 • mensen in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte;
 • de regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen. 

Arbeidsdeskundigonderzoek

Bij langdurig verzuim onderzoeken wij met het Arbeidsdeskundigonderzoek of passend werk binnen de eigen organisatie mogelijk is. Op basis van de resultaten geven we advies over eventuele passende functies buiten de eigen organisatie. Het Arbeidsdeskundigrapport: 

 • stelt belastbaarheid en het niveau van betrokkene vast;
 • beantwoordt de vraag of werken binnen de eigen organisatie nog mogelijk is? 
 • inventariseert mogelijkheden tot herplaatsing in een andere functie bij de eigen werkgever; 
 • geeft inzicht in de noodzaak om eventuele extern gerichte re-integratie inspanningen te ondernemen.


Haalbaarheidsonderzoek 

Het Haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet als niet duidelijk is of er nog toekomstige arbeidsmogelijkheden zijn als er sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Concludeert het onderzoek dat er geen mogelijkheden zijn dan heeft de werkgever aan zijn re-integratieverplichtingen voldaan en is een vervroegde IVA mogelijk. Toont het onderzoek arbeidsmogelijkheden aan dan kan gestart worden met re-integratie of met een psychische interventie. Kortom een Haalbaarheidsonderzoek geeft direct inzicht in:

 • eventuele arbeidsmogelijkheden ;
 • de mate van arbeidsongeschiktheid.


Trainingen 

Onze trainingen zijn gericht op verzuim (-begeleiding) en zijn ontwikkeld vanuit praktijkervaringen. Naast de wettelijke en theoretische kaders is er veel ruimte voor eigen inbreng en bevindingen vanuit dossieranalyses. Het resultaat is een concreet stappenplan met advies dat direct aansluit bij de praktijkervaringen van uw P&O-adviseurs en leidinggevenden. Onze trainingen zijn altijd maatwerk doordat wij de focus leggen op: 

 • actuele organisatievraagstukken;
 • resultaten vanuit dossieranalyses;
 • (lopende) organisatiepraktijkcasussen. 

Loonwaarde Advies Tool

Met de Loonwaarde Advies Tool berekenen wij de loonwaarde van een werknemer met betrekking tot re-integratiewerkzaamheden. Met de Loonwaarde Advies Tool wordt inzicht verkregen in het WIA-keuringsresultaat om WGA-instroom zo veel als mogelijk te voorkomen. Een Loonwaarde Advies Tool kan bijdragen aan: 

 • meer inzicht in het WIA-keuringsresultaat;
 • beperken van WGA instroom;
 • voorkomen van een sanctie tot loondoorbetaling.

Casemanagement 

Met Casemanagement begeleiden en trainen wij werkgevers en leidinggevenden om het verzuim binnen de organisatie structureel terug te brengen. Door dossieranalyses brengen wij tendensen in kaart die mogelijk een risico vormen voor verzuim binnen uw organisatie. Onze begeleiding is erop gericht om op organisatieniveau: 

 •  kennis te verhogen over de geldende wet- regelgeving;   
 •  kennis te verhogen over inzet van de NVAB- richtlijnen en STECR;   
 •  ontwikkelen van competenties voor het voeren van verzuimgesprekken;   
 •  (psychische) klachten bij werknemers tijdig te signaleren. 


Preventief Medisch Onderzoek

Gezonde werknemers zijn de basis voor de continuïteit en succes van een organisatie. Met het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) brengt Synthra de gezondheid van elke werknemer in beeld om deze te bewaken, te beschermen en te bevorderen.

Meer informatie over onze interventies?

Laat je gegevens achter en wij nemen graag contact met je op.